021-55600312
 

زانو پیچی نر

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو نرپیچی پلی رود

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نرپیچی پلی رود

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۷,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نرپیچی پلی رود

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نرپیچی پلی رود

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۷۲,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نرپیچی پلی رود

50*1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نرپیچی پلی رود

63*1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نرپیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نرپیچی پلی رود

75*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۲۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نرپیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۲۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نرپیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۷۷۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نرپیچی پلی رود

110*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نرپیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نرپیچی پلی رود

125*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۹۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نرپیچی پلی رود

125*5"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۹۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نر پیچی پلی ران

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۳,۶۰۰ ریال
---
---

زانو نر پیچی پلی ران

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۰۶,۷۰۰ ریال
---
---

زانو نر پیچی پلی ران

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۷۴,۹۰۰ ریال
---
---

زانو نر پیچی پلی ران

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۹۹,۲۰۰ ریال
---
---

زانو نر پیچی پلی ران

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۳۰,۸۰۰ ریال
---
---

زانو نر پیچی پلی ران

63*1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نر پیچی پلی ران

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نر پیچی پلی ران

75*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۲۰,۸۰۰ ریال
---
---

زانو نر پیچی پلی ران

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۲۰,۸۰۰ ریال
---
---

زانو نر پیچی پلی ران

90*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نر پیچی پلی ران

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو نر پیچی پلی ران

110*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۵۵,۵۰۰ ریال
---
---

زانو نر پیچی پلی ران

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۵۵,۵۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور