021-55600312
 

زانو پیچی ماده

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو ماده پیچی پلی رود

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

25*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۱۲,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۱۲,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

32*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

32*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

40*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

63*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

63*1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

75*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۷۳,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۷۳,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

90*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

90*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

110*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۵۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۵۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی ران

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۰,۲۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی ران

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۲۳,۲۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی ران

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۹۹,۱۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی ران

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۴۲,۱۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی ران

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی ران

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۶۰,۸۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی ران

75*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی ران

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی ران

90*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۸۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی ران

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۸۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی ران

110*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی ران

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۸۵,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور