021-55600312
 

روپیچ توپیچ گالوانیزه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

روپیچ گالوانیزه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۱۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: تعریف نشده


۱۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۳۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۴۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"

واحد: عدد


۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"

واحد: عدد


۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1/2"

واحد: عدد


۱۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1700

واحد: عدد


۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"

واحد: عدد


۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ توپیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ توپیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ توپیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ توپیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ توپیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور