۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

درپوش گالوانیزه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۷۷,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۱۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۱۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۸۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"

واحد: عدد


۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"

واحد: عدد


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"

واحد: عدد


۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۳۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"

واحد: عدد


۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3"

واحد: عدد


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور