۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

تبدیل گالوانیزه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"*1/2"


۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"*1/2"


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"*3/4"


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"*1/2"


۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"*3/4


۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"*1"


۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*1/2"


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*3/4"


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*1


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*1.1/4"


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1/2"


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*3/4"


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*3"


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1"


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1.1/4"


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1.1/2"


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*1/2


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*3/4


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*1"


۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2*1.1/4"


۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*1.1/2"


۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2*2


۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1.1/2"


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*2"


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*2.1/2"


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*2"


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*2.1/2"


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*3"


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

5"*4"


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3/4"*1/2"


۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"*1/2"


۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"*3/4"


۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"*1/2"


۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"*3/4


۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"*1"


۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*1/2"


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*3/4"


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*1


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*1.1/4"


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1/2"


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*3/4"


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1"


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1.1/4"


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1.1/2"


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*1/2


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*3/4


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*1"


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2*1.1/4"


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*1.1/2"


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2*2


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1"


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1.1/4"


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1.1/2"


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*2"


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*2.1/2"


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*2"


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*2.1/2"


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*3"


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"*1/2"


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1"*1/2"


۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1"*3/4"


۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"*1/2"


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"*3/4


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"*1"


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"*1/2"


۲۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"*3/4"


۲۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"*1


۲۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"*1.1/4"


۲۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*1/2"


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*3/4"


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*1"


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*1.1/4"


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*1.1/2"


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"*1/2


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"*3/4


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"*1.1/2"


۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2*2


۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*1"


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*1.1/2"


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*2"


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*2.1/2"


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*1/2"


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور