021-55600312
 

تبدیل پیچی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

رابط تبدیل پیچی پلی رود

25*20

واحد: عدد


۱۲۶,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

32*20

واحد: عدد


۱۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

32*25

واحد: عدد


۱۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

40*25

واحد: عدد


۳۰۳,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

40*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۰۳,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

50*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

50*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

63*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

63*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

75*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

75*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

90*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۹۷۹,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

90*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۹۷۹,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

110*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۳۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

110*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۹۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

110*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۹۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

125*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

125*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

125*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

125*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

50*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

50*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

63*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۹۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

63*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۹۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۹۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

75*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۲۲۵,۸۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

75*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۲۲۵,۸۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

90*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۹۶۰,۲۵۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

90*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۹۶۰,۲۵۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

110*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

110*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

110*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

125*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۹۹۹,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۳۸,۶۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

32*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۹۹,۱۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۹۹,۱۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

40*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۳۳,۳۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

40*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۳۳,۳۰۰ ریال
---
---

روپیچ تو پیچ تبدیل دنده ای پلی رود

3/4*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

روپیچ تو پیچ تبدیل دنده ای پلی رود

1"*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

روپیچ تو پیچ تبدیل دنده ای پلی رود

1"*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

روپیچ تو پیچ تبدیل دنده ای پلی رود

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

روپیچ تو پیچ تبدیل دنده ای پلی رود

1.1/4"*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

روپیچ تو پیچ تبدیل دنده ای پلی رود

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

روپیچ تو پیچ تبدیل دنده ای پلی رود

1.1/2"*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

روپیچ تو پیچ تبدیل دنده ای پلی رود

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

روپیچ تو پیچ تبدیل دنده ای پلی رود

2"*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

روپیچ تو پیچ تبدیل دنده ای پلی رود

2"*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

روپیچ تو پیچ تبدیل دنده ای پلی رود

2"*1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور