۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

تبدیل صاف مانیسمان

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۵۱,۷۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1"*1/2"

واحد: عدد


۷۱,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1"*3/4"

واحد: عدد


۷۱,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/4"*3/4

واحد: عدد


۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/4"*1"

واحد: عدد


۹۳,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۴۸,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۴۸,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/2"*1

واحد: عدد


۱۱۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۱۱۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2*1/2"

واحد: عدد


۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2*3/4"

واحد: عدد


۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2*1"

واحد: عدد


۱۹۳,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2*1.1/4"

واحد: عدد


۱۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2*1.1/2"

واحد: عدد


۱۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2.1/2"*1/2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2.1/2"*3/4

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2.1/2"*1"

واحد: عدد


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2.1/2*1.1/4"

واحد: عدد


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد


۳۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2.1/2"*2"

واحد: عدد


۳۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*1"

واحد: عدد


۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*1.1/4"

واحد: عدد


۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*1.1/2"

واحد: عدد


۳۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*2"

واحد: عدد


۳۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*2.1/2"

واحد: عدد


۳۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

4*1.1/4"

واحد: عدد


۸۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

4*1.1/2"

واحد: عدد


۸۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

4*2"

واحد: عدد


۸۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

4*2.1/2"

واحد: عدد


۷۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

4*3"

واحد: عدد


۷۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*2.1/2"

واحد: عدد


۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*3"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*4"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

6*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

6*2.1/2"

واحد: عدد


۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

6*3"

واحد: عدد


۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

6*4"

واحد: عدد


۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

6*5"

واحد: عدد


۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

8"*4"

واحد: عدد


۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

8"*5"

واحد: عدد


۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

8"*6"

واحد: عدد


۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

10"*6"

واحد: عدد


۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

10"*8"

واحد: عدد


۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

12"*8"

واحد: عدد


۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

12"*10"

واحد: عدد


۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

3/4"*1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۸۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

1"*1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۱۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

1"*3/4"

واحد: عدد | رده: 40


۱۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۲۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/4"*3/4

واحد: عدد | رده: 40


۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/4"*1"

واحد: عدد | رده: 40


۱۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد | رده: 40


۲۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/2"*1

واحد: عدد | رده: 40


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

2*1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

2*3/4"

واحد: عدد | رده: 40


۳۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

2*1"

واحد: عدد | رده: 40


۲۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

2*1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۲۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

2*1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۲۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

2.1/2"*3/4

واحد: عدد | رده: 40


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

2.1/2"*1"

واحد: عدد | رده: 40


۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

2.1/2*1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۴۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

2.1/2*2

واحد: عدد | رده: 40


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

3*1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

3*3/4"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

3*1"

واحد: عدد | رده: 40


۸۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

3*1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۶۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

3*1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

3*2"

واحد: عدد | رده: 40


۵۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

3*2.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

4*1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

4*3/4"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

4*1"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

4*1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

4*1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

4*2"

واحد: عدد | رده: 40


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

4*3"

واحد: عدد | رده: 40


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

4"*2.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۸۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

5*1"

واحد: عدد | رده: 40


۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

5*1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

5*1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

5*2"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

5*2.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

5*3"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

5*4"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

6*1"

واحد: عدد | رده: 40


۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

6*1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

6*1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

6*2"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

6*2.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

6*3"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

6*4"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

6*5"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

8*2"

واحد: عدد | رده: 40


۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

8*3"

واحد: عدد | رده: 40


۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

8"*2.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

8"*4"

واحد: عدد | رده: 40


۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

8*5

واحد: عدد | رده: 40


۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

8*6"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

10*2"

واحد: عدد | رده: 40


۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

10*2.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

10*3"

واحد: عدد | رده: 40


۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

10*4"

واحد: عدد | رده: 40


۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

10*5"

واحد: عدد | رده: 40


۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

10*6"

واحد: عدد | رده: 40


۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

10"*8"

واحد: عدد | رده: 40


۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

12"*4"

واحد: عدد | رده: 40


۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

12"*5"

واحد: عدد | رده: 40


۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

12"*6"

واحد: عدد | رده: 40


۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

12"*8"

واحد: عدد | رده: 40


۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

12"*10"

واحد: عدد | رده: 40


۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

14"*6"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

14"*8"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

14"*10"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

14"*12"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

16"*6"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

16"*8"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

16"*10"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

16"*12"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

24"*16

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

تبدیل مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

24"*18"

واحد: عدد | رده: 40