021-55600312
 

تبدیل درزدار

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل درزدار ایران اتصال

3/4"*1/2"


۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1"*1/2"


۴۳,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1"*3/4"


۴۳,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/4"*1/2"


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/4"*3/4


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/4"*1"


۵۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1/2"


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/2"*3/4"


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1.1/4"


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2*1/2"


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2*3/4"


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2*1"


۱۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2*1.1/4"


۱۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2*1.1/2"


۱۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2.1/2"*1/2


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2.1/2"*3/4


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2.1/2"*1"


۲۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2.1/2*1.1/4"


۲۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2.1/2"*1.1/2"


۱۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2.1/2*2


۱۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*1"


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*1.1/4"


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*1.1/2"


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*2"


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*2.1/2"


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4"*2.1/2"


۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4*1.1/4"


۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4*1.1/2"


۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4*2"


۳۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4*3"


۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*1.1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*2.1/2"


۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*3"


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*4"


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*1.1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*2.1/2"


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*3"


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*4"


۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*5"


۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

8*2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

8*3"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

8"*4"


۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

8*5


۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

8*6"


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

10"*6"

واحد: عدد


۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

10"*8"

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

12"*8"

واحد: عدد


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

12"*10"

واحد: عدد


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور