021-55600312
 

تبدیل درزدار

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل درزدار ایران اتصال

3/4"*1/2"


۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1"*1/2"


۴۳,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1"*3/4"


۴۳,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/4"*1/2"


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/4"*3/4


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/4"*1"


۵۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1/2"


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/2"*3/4"


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1.1/4"


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2*1/2"


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2*3/4"


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2*1"