۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

تبدیل جوشی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل جوشی پلی رود

63*50


۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

75*50


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

75*63


۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

90*63


۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

90*75


۸۴,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

110*63


۹۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

110*75


۹۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

110*90


۹۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

125*110


۲۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

160*110


۲۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

160*125


۲۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۵۸,۰۱۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

75*50

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۶۶,۶۳۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

75*50

واحد: عدد


۸۱,۷۵۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

90*63

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۰۵,۹۵۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

90*75

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۱۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*63

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۴۵,۲۹۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*75

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۲۷,۱۳۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*90

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۷۵,۵۹۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

125*110

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۲۶۳,۲۴۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

160*110

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۳۲۷,۴۳۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

160*125

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۳۲۹,۵۹۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۶۷,۳۱۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۶۸,۹۷۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۶۸,۹۷۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۹۹,۲۲۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۹۹,۲۲۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۵۲,۹۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۷۲,۹۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۸۴,۸۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۳۶۵,۹۵۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۳۶۵,۹۵۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

200*110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵۸۸,۵۳۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

200*160

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵,۸۸۵,۶۳۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN10

110*90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN10

110*90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲۹۷,۹۴۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN10

110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۸۰۱,۴۴۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN10

160*110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵۳۱,۸۶۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN10

200*110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۸۵۴,۰۳۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN10

160*125

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵۳۱,۸۶۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN10

200*160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۸۵۴,۰۲۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN10

200*160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۴۱۹,۵۵۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN10

250*200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۴۴۱,۸۸۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

10-50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

32*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

40*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

40*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*32

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*32

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*32

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*40

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*40

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*40

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱۱۴,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱۱۴,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

50*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

50*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

50*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱۸۴,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

400*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۵,۴۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

250*160

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۴۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

250*160

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱,۹۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

400*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۴,۰۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

200*180

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۶۵۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

200*180

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۹۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

200*180

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱,۲۷۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

400*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۴,۰۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

400*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۵,۴۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

400*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۳,۲۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

250*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱,۰۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

250*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۴۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

250*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱,۹۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*160

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱,۷۹۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*160

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۲,۴۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*160

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۳,۲۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱,۷۹۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۲,۴۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۳,۲۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*250

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱,۷۹۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*250

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۲,۴۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*250

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۳,۲۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

355*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

355*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۳,۴۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

355*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۴,۵۷۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

355*250

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

355*250

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۳,۴۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

355*250

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۴,۵۷۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

355*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

355*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۳,۴۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

355*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۴,۵۷۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

355*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۳,۲۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

355*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۳,۲۴۵,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور