021-55600312
 

تبدیل جوشی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل جوشی پلی رود

63*50


۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

75*50


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

75*63


۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

90*63


۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

90*75


۸۴,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

110*63


۹۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

110*75


۹۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

110*90


۹۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

125*110


۲۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

160*110


۲۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

160*125


۲۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران-

200*160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۸۵۴,۰۲۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

63*50

واحد: عدد


۶۷,۲۱۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

75*50

واحد: عدد


۶۸,۹۷۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

75*50

واحد: عدد


۶۸,۹۷۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

90*63

واحد: عدد


۹۹,۲۳۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

90*75

واحد: عدد


۹۹,۲۲۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*63

واحد: عدد


۱۵۲,۹۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*75

واحد: عدد


۱۵۲,۹۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

125*110

واحد: عدد


۱۸۴,۸۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

160*110

واحد: عدد


۳۶۵,۹۵۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

160*125

واحد: عدد


۳۶۵,۹۵۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

200*110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵۸۸,۵۳۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

200*160

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵۸۸,۵۳۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲۹۷,۹۴۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

160*110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵۳۱,۸۶۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

160*125

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵۳۱,۸۶۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

200*110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۸۵۴,۰۲۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

200*160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۴۱۹,۵۵۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

250*200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۴۴۱,۸۸۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور