021-55600312
 

بوشن یکسر فلز تک لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بوشن یکسر فلزی سفید اذین

20*1/2"

واحد: عدد | سایز: 20*1/2"


۱۲۷,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی سفید اذین

20*3/4"

واحد: عدد | سایز: 3/4"*20


۱۷۷,۴۰۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی سفید اذین

25*1/2"

واحد: عدد | سایز: 25*1/2"


۱۳۳,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی سفید اذین

25*3/4"

واحد: عدد | سایز: 25*3/4"


۱۸۳,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی سفید اذین

32*1"

واحد: عدد | سایز: 32*1"


۲۷۲,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی سفید اذین

40*1.1/4"

واحد: عدد | سایز: 40*1.1/4"


۷۵۰,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلز 6 گوش سفید اذین

50*1.1/2"

واحد: عدد | سایز: 50*1.1/2"


۸۵۸,۴۰۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی سفید اذین

63*2"

واحد: عدد | سایز: 63*2"


۱,۸۵۹,۸۷۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی سفید اذین

75*2.1/2"

واحد: عدد | سایز: 75*2.1/2


۲,۵۳۸,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی سفید اذین

90*3"

واحد: عدد | سایز: 90*3"


۵,۱۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی سفید اذین

110*4"

واحد: عدد | سایز: "4*110


۷,۱۳۶,۸۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور