021-55600312
 

بوشن گالوانیزه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۱۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

۱"*۳/۴"

واحد: عدد


۱۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"

واحد: عدد


۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"

واحد: عدد


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"

واحد: عدد


۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

۳/۴"*۱/۲"

واحد: عدد


۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

۱"*۳/۴"

واحد: عدد


۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1/2"

واحد: عدد


۱۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3/4"

واحد: عدد


۱۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"

واحد: عدد


۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"

واحد: عدد


۳۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"

واحد: عدد


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2"

واحد: عدد


۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"

واحد: عدد


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3"

واحد: عدد


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4"

واحد: عدد


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور