۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

بوشن تبدیلی و انواع تبدیل پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۲۸,۳۷۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۹۶,۰۱۲ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۴۴,۶۲۶ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۲۳,۳۳۹ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۶۱,۵۵۱ ریال
---
---

تبدیل روپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

1"*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۴۳۳,۳۸۴ ریال
---
---

تبدیل "1 توپیچ * "3/4روپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

3/4*1

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۴۷۱,۷۵۲ ریال
---
---

تبدیل "3/4روپیچ * 1/2توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

3/4*1

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۲۵۰,۳۷۳ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۳۵,۸۹۱ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۱۱,۵۸۴ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۵۵,۳۵۵ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۶۰,۶۹۶ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۱۲,۵۹۵ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۸۷,۶۸۱ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۹۰,۸۵۷ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۳۴,۴۵۷ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۶۵,۵۲۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۶۹,۸۳۲ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۲۰,۷۲۱ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۷۱,۰۳۶ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۹۲,۶۱۸ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲۷۶,۴۲۴ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۵۲,۷۲۴ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۱۲,۲۳۸ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۱۰,۸۸۳ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

20*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۲۵,۴۰۸ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۷۱,۹۲۳ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۹۶,۶۸۱ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

1"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۱۶,۶۴۳ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۵۸,۷۱۷ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۲۷,۲۱۴ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1/2"*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۱۵,۴۶۱ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1/2"*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۸۵,۴۳۹ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۸۶,۷۶۲ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۲۶,۴۵۳ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۶۶,۶۲۷ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1"*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۰۰,۷۵۹ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/4"*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۸۰,۱۸۸ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/4"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶,۰۴۱,۶۵۲ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/2"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶,۲۵۶,۸۱۸ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/2"*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷,۵۱۳,۱۵۲ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار کلاسیک سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۰۳,۹۲۲ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۷۰۸,۶۰۹ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۷۸۶,۱۰۸ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۱,۲۹۰,۳۴۲ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۱,۷۵۳,۳۷۴ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

50*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۱۸,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۳۵,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۳۰,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

32*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۵۳,۱۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۴۲,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

40*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴,۱۸۲,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

40*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴,۵۳۷,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

50*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴,۸۸۵,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

50*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵,۴۱۰,۱۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

63*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۰,۵۳۰,۳۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۱,۱۶۶,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل کوپلی

20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۸۰۲,۴۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل کوپلی

25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۹۵۵,۳۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل کوپلی

25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۵۶,۴۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل کوپلی

32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۷۸۹,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۹۶,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۴۰,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۲۹,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

25*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۷۱,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۸۴,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۲۲,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۲۱,۴۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۳۸۷,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵,۸۹۰,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷,۳۵۹,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۱,۶۰۹,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۷۷,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۵۴,۳۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۲۵,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۸۴,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۴۸,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۶۶۹,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

40*1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵,۹۳۶,۴۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

50*1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷,۳۴۹,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۲,۴۹۱,۱۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی- نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۴۹۰,۱۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۵۹۱,۷۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۷۱۵,۲۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۸۱۷,۲۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی- نیوپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۵۱۰,۲۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۴۵۶,۵۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۶۲۲,۴۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

25*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۸۴۷,۷۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۸۸۱,۱۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۶۹۶,۹۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۳۳۹,۱۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۳۵۸,۶۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور