021-55600312
 

بوشن تبدیلی و انواع تبدیل پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

32*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

40*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

40*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

50*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

50*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل "1 توپیچ * "3/4روپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

3/4*1

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

تبدیل "3/4روپیچ * 1/2توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

3/4*1

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

تبدیل روپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

1/2"*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

تبدیل روپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

1"*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

32*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

40*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

40*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

50*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

50*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

63*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل کوپلی

20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل کوپلی

25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل کوپلی

25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل کوپلی

32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور