021-55600312
 

بوشن تبدیلی و انواع تبدیل پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بوشن پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۵۱,۵۸۷ ریال
---
---

بوشن پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۵۲,۹۷۲ ریال
---
---

بوشن پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۶۴,۷۲۷ ریال
---
---

بوشن پرسی. کلاسیک سوپرپایپ

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۴۱,۳۸۸ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۶۱,۵۵۱ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسک سوپرپایپ

16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۲۸,۳۷۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۹۶,۰۱۲ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۴۴,۶۲۶ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۲۳,۳۳۹ ریال
---
---

تبدیل "1 توپیچ * "3/4روپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

3/4*1

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۴۷۱,۷۵۲ ریال
---
---

تبدیل "3/4روپیچ * 1/2توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

3/4*1

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۲۵۰,۳۷۳ ریال
---
---

تبدیل روپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

1"*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۴۳۳,۳۸۴ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۲۴۰,۱۲۷ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۳۴۱,۷۱۵ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۵۷۶,۵۰۱ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۰۲,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۷۰,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۴۵,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

32*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۶۲,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۰۹,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

40*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳,۱۵۷,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

40*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳,۴۲۵,۱۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

50*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳,۶۸۷,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

50*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴,۰۸۳,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

63*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷,۹۴۸,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸,۴۲۸,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل کوپلی

20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۶۲۳,۱۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل کوپلی

25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۷۴۱,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل کوپلی

25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۸۲۰,۴۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل کوپلی

32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۳۸۹,۹۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۱۱,۵۸۴ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۵۵,۳۵۵ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۸۷,۶۸۱ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۹۰,۸۵۷ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۶۹,۸۳۲ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۲۰,۷۲۱ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۳۴,۴۵۷ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۶۵,۵۲۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۶۰,۶۹۶ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۱۲,۵۹۵ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۳۵,۸۹۱ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۵۲,۷۲۴ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۷۱,۰۳۶ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۹۲,۶۱۸ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲۷۶,۴۲۴ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور