021-55600312
 

بست معمولی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بست معمولی بست ایران - مدل C-12

1/2"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: C-12


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل C-12

3/4"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: C-12


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل C-12

1"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: C-12


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل C-12

1.1/4"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: C-12


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل C-12

1.1/2"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: C-12


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل C-12

2"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: C-12


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل E-14

2.1/2"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: E-14


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل E-14

3"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: E-14


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل E-14

4"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: E-14


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل F-15

5"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: E-14


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل E-14 (مخصوص لوله های پلیمری )

5"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: E-14


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل F-15

6"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: F-15


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل F-15

8"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: F-15


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل F-15

10"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: F-15


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل F-15

12"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: F-15


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل C-12 (روکش عایق)

1/2"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: C-12


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل C-12 (روکش عایق)

3/4"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: C-12


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل C-12 (روکش عایق)

1"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: C-12


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل C-12 (روکش عایق)

1.1/4"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: C-12


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل C-12 (روکش عایق)

1.1/2"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: C-12


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل C-12 (روکش عایق)

2"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: C-12


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل E-14 (روکش عایق)

2.1/2"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: E-14


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل E-14 (روکش عایق)

3"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: E-14


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل E-14 (روکش عایق)

4"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: E-14


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل F-15 (روکش عایق)

5"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: E-14


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل E-14 روکش عایق (مخصوص لوله های پلیمری )

5"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: E-14


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل F-15 (روکش عایق)

6"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: F-15


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل F-15 (روکش عایق)

8"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: F-15


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل F-15 (روکش عایق)

10"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: F-15


۰ ریال
---
---

بست معمولی بست ایران - مدل F-15 (روکش عایق)

12"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: F-15


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور