۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

بست دنباله جوشی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21

1.2"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21

3/4"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21

1"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21

1.1/4"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21

1.1/2"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21

2"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21

2.1/2"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21

3"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21

4"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21

5"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 (مخصوص لوله های پلیمری)

5"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21

6"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21

8"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 (روکش عایق)

1/2"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 (روکش عایق)

3/4"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 (روکش عایق)

1"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 (روکش عایق)

1.1/4"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 (روکش عایق)

1.1/2"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 (روکش عایق)

2"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 (روکش عایق)

2.1/2"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 (روکش عایق)

3"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 (روکش عایق)

4"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 (روکش عایق)

5"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 روکش عایق (مخصوص لوله های پلیمری)

5"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 (روکش عایق)

6"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران - مدل L-21 (روکش عایق)

8"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: L-21


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22

1/2"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22

3/4"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22

1"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22

1.1/4"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22

1.1/2"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22

2"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22

2.1/2"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22

3"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22

4"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22

5"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 ( مخصوص لوله های پلیمری)

5"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22

6"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22

8"

واحد: عدد | روکش: بدون روکش | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 (روکش عایق)

1/2"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 (روکش عایق)

3/4"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 (روکش عایق)

1"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 (روکش عایق)

1.1/4"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 (روکش عایق)

1.1/2"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 (روکش عایق)

2"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 (روکش عایق)

2.1/2"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 (روکش عایق)

3"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 (روکش عایق)

4"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 (روکش عایق)

5"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 روکش عایق ( مخصوص لوله های پلیمری)

5"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 (روکش عایق)

6"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران - مدل M-22 (روکش عایق)

8"

واحد: عدد | روکش: روکش عایق | کد محصول: M-22


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور