021-55600312
 

انواع کلکتور و متعلقات

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

کلكتور نیوپایپ - 2b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۱,۳۳۵,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۲,۰۰۲,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۲,۶۱۰,۶۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۳,۲۶۳,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 2b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۱,۶۹۷,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۲,۴۷۸,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۳,۳۱۷,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۴,۱۱۰,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۴,۹۳۱,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۵,۷۵۱,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۶,۵۷۱,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۷,۲۲۹,۶۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 10b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۸,۳۹۴,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 11b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۸,۷۴۴,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 12b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۹,۵۳۸,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1"*3/4"

واحد: عدد


۴,۱۱۱,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1"*3/4"

واحد: عدد


۵,۲۳۷,۶۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1"*3/4"

واحد: عدد


۷,۰۱۶,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1"*3/4"

واحد: عدد


۷,۱۴۹,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۴,۷۶۷,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۵,۹۵۶,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۶,۹۸۹,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۸,۱۵۲,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۹,۵۲۳,۶۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۰,۴۷۹,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 10b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۱,۶۴۵,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 11b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۲,۸۱۲,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 12b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۴,۲۸۸,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۵,۲۷۴,۹۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۶,۸۸۵,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۱۰,۱۳۱,۷۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۹,۳۰۵,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۲,۳۵۷,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۴,۸۲۷,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۷,۲۹۶,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۹,۷۶۶,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۲۲,۲۳۴,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۷,۰۶۱,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۰,۱۲۹,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۲,۶۵۸,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۴,۸۳۰,۹۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۷,۳۰۱,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۹,۷۷۱,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 2b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 3b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 4b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 2b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 3b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 4b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 5b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 6b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 7b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 8b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 3b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۲۴,۰۶۷,۶۰۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 4b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۳۱,۷۶۴,۲۰۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 5b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۳۸,۸۹۶,۳۰۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 6b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۴۶,۴۹۴,۲۰۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 7b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۵۴,۸۹۱,۷۰۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 8b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۶۲,۴۲۳,۰۰۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 3b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۲۱,۲۰۵,۹۰۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 4b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۲۸,۱۲۹,۱۰۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 5b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۳۴,۹۸۷,۱۰۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 6b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۴۱,۷۷۰,۶۰۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 7b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۴۷,۷۹۳,۶۰۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 8b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۵۵,۷۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم 2b -نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۲,۲۸۳,۴۰۰ ریال
---
---

نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم 3b -نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۳,۴۱۸,۸۰۰ ریال
---
---

نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم 4b -نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۴,۵۵۹,۸۰۰ ریال
---
---

نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم 5b -نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۵,۶۹۸,۱۰۰ ریال
---
---

نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم 6b -نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۶,۸۲۶,۱۰۰ ریال
---
---

نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم 7b -نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۷,۹۷۹,۲۰۰ ریال
---
---

نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم 8b -نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۹,۱۱۶,۴۰۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

45*45

واحد: عدد


۴,۳۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

65*45

واحد: عدد


۵,۴۳۲,۲۰۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

45*75

واحد: عدد


۵,۹۵۱,۲۰۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

45*85

واحد: عدد


۶,۳۱۴,۵۰۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

45*125

واحد: عدد


۱۱,۱۵۸,۵۰۰ ریال
---
---

پایه کلکتور نیوپایپ

واحد: عدد


۱۶۰,۸۹۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ طرح B

3/4"

واحد: عدد


۹,۴۰۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ طرح B

1"

واحد: عدد


۱۰,۴۰۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ طرح B

1.1/4"

واحد: عدد


۱۳,۲۰۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ طرح B

1.1/2"

واحد: عدد


۱۳,۷۰۰ ریال
---
---

والو کلکتوری با قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپ - با دسته پروانه ایی (توپی بزرگ)

1/2"

واحد: عدد


۹۲۴,۹۰۰ ریال
---
---

والو یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ - بادسته پروانه ایی

16*1/2"

واحد: عدد


۵۵۴,۰۰۰ ریال
---
---

والو یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ - بادسته پروانه ایی

20*1/2"

واحد: عدد


۶۵۹,۲۰۰ ریال
---
---

والو یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ - بادسته پروانه ایی

20*3/4"

واحد: عدد


۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

والو یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ - بادسته پروانه ایی

25*3/4"

واحد: عدد


۱,۳۱۱,۵۰۰ ریال
---
---

والو یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ - بادسته پروانه ایی

25*1"

واحد: عدد


۱,۷۹۴,۱۰۰ ریال
---
---

والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ ابی و قرمز

25*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپ - آبی و قرمز

1/2"

واحد: عدد


۸۴۲,۱۰۰ ریال
---
---

کلکتور سوپروالو سوپرپایپ

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ

20*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ

32*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

والو کلکتوری با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی نیوپایپ - بادسته پروانه ایی

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور سوپر والو -سوپر پایپ

واحد: جفت


۱۵,۲۰۰,۴۸۶ ریال
---
---

کلکتور 2 انشعابی گرمایش ار کف سوپر پایپ

واحد: عدد


۳۳,۳۳۷,۵۴۱ ریال
---
---

کلکتور 2 انشعابی گرمایش از کف سوپرپایپ


۳۳,۳۳۷,۵۴۱ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور