021-55600312
 

انواع کلکتور و متعلقات

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

کلکتور 10 انشعابی گرمایش کفی سوپرپایپ

واحد: جفت


۱۰۸,۷۷۴,۳۷۰ ریال
---
---

کلکتور 2 انشعابی گرمایش از کف سوپرپایپ


۳۳,۳۳۷,۵۴۱ ریال
---
---

کلکتور 3 انشعابی گرمایش از کف سوپرپایپ

واحد: جفت


۴۱,۴۸۹,۳۲۴ ریال
---
---

کلکتور 4 انشعابی گرمایش از کف سوپرپایپ

واحد: جفت


۵۲,۸۴۳,۵۳۰ ریال
---
---

کلکتور 5 انشعابی گرمایش کفی سوپرپایپ

واحد: جفت


۶۱,۲۴۶,۰۱۰ ریال
---
---

کلکتور 6 انشعابی گرمایش کفی سوپرپایپ

واحد: جفت


۷۰,۷۳۷,۱۸۵ ریال
---
---

کلکتور 7 انشعابی گرمایش کفی سوپرپایپ

واحد: جفت


۸۰,۲۱۳,۸۶۳ ریال
---
---

کلکتور 8 انشعابی گرمایش کفی سوپرپایپ

واحد: جفت


۸۹,۶۹۸,۱۷۱ ریال
---
---

کلکتور 9 انشعابی گرمایش کفی سوپرپایپ

واحد: جفت


۹۹,۴۶۱,۹۵۵ ریال
---
---

کلکتور سوپروالو سوپرپایپ

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

درپوش توپیچ "1 مخصوص کلكتور مدولار نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۳۴۸,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی روپیچ کلكتور نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۶۰۰,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی روپیچ کلكتور نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۶۵۵,۲۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۳۷۲,۲۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۶۴۰,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/2 نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۶۷۲,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/2با خروجی "1/2توپیچ نیوپایپ

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۶۱۰,۶۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/4با خروجی "1/2توپیچ نیوپایپ

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۵۳۱,۲۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی کلكتور نیوپایپ

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی کلكتور نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 10b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۸,۸۸۸,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 10b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۶,۴۰۷,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 11b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۹,۷۷۹,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 11b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۶,۶۷۴,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 12b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۰,۹۰۵,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 12b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 2b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۱,۰۹۰,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 2b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۱,۲۹۵,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۱,۸۹۱,۶۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۱,۶۳۵,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1"*3/4"

واحد: عدد


۳,۳۵۷,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۴,۳۰۷,۹۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۵,۷۶۷,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۸,۲۷۲,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۷,۵۹۹,۶۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۵,۶۲۳,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۳,۶۳۸,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1"*3/4"

واحد: عدد


۴,۲۷۷,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۲,۱۳۲,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۲,۵۳۲,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۳,۱۳۷,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۲,۶۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1"*3/4"

واحد: عدد


۵,۷۳۰,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۴,۵۴۶,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۶,۹۴۱,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۰,۰۹۲,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۰,۳۳۸,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۲,۱۱۲,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۲,۱۰۹,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۸,۲۷۴,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۵,۳۳۴,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1"*3/4"

واحد: عدد


۵,۸۳۸,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۳,۷۶۴,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۴,۳۸۹,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۶,۲۲۲,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۴,۱۲۵,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۴,۱۲۹,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۶,۱۴۶,۷۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۶,۱۴۲,۷۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۷,۲۶۸,۹۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۵,۰۱۵,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۵,۵۱۸,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۷,۹۹۸,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۸,۱۵۸,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۸,۱۶۲,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 2b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 3b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 4b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 5b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 6b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 7b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 8b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 2b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 3b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 4b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 3b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 4b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 5b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 6b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 7b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 8b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 3b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 4b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 5b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 6b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 7b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 8b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ طرح B

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ طرح B

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ طرح B

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ طرح B

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

پایه کلکتور نیوپایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

45*45

واحد: عدد


۴,۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

65*45

واحد: عدد


۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

45*85

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

45*75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

45*125

واحد: عدد


۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم 2b -نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم 3b -نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم 4b -نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور