021-55600312
 

انواع کلکتور و متعلقات

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

کلکتور 10 انشعابی سوپرپایپ

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کلکتور 2 انشعابی سوپرپایپ


۰ ریال
---
---

کلکتور 3 انشعابی سوپرپایپ

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کلکتور 4 انشعابی سوپرپایپ

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کلکتور 5 انشعابی سوپرپایپ

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کلکتور 6 انشعابی سوپرپایپ

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کلکتور 7 انشعابی سوپرپایپ

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کلکتور 8 انشعابی سوپرپایپ

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کلکتور 9 انشعابی سوپرپایپ

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کلکتور سوپروالو سوپرپایپ

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

درپوش توپیچ "1 مخصوص کلكتور مدولار نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی روپیچ کلكتور نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی روپیچ کلكتور نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/2 نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/2با خروجی "1/2توپیچ نیوپایپ

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/4با خروجی "1/2توپیچ نیوپایپ

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی کلكتور نیوپایپ

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی کلكتور نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 10b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 10b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 11b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 11b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 12b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 12b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 2b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 2b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 2b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 3b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 4b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 5b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 6b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 7b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 8b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 2b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 3b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 4b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 3b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 4b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 5b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 6b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 7b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 8b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 3b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 4b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 5b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 6b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 7b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 8b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ طرح B

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ طرح B

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ طرح B

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ طرح B

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

پایه کلکتور نیوپایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

45*45

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

65*45

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

45*85

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

45*75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

45*125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم 2b -نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم 3b -نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم 4b -نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور