021-55600312
 

انواع مغزی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

مغزی بلند نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 50mm


۳۰۷,۴۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"


۱۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

3/4"


۲۴۸,۶۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1"


۵۶۹,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 10mm


۱۰۶,۴۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 15mm


۱۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 25mm


۱۸۹,۸۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 30mm


۲۰۷,۱۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 40mm


۲۴۸,۴۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 50mm


۳۳۶,۳۰۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

3/4"

واحد: عدد


۲۹۵,۲۰۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۴۶۶,۸۰۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۴۹۴,۷۰۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۶۴۰,۲۰۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد


۱۵۴,۶۰۰ ریال
---
---

مغزی رابط سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۱۷۳,۰۹۲ ریال
---
---

مغزی رابط سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۳۳۱,۳۶۰ ریال
---
---

مغزی رابط سوپر پایپ

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۵۰۵,۲۱۵ ریال
---
---

مغزی سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۱۴۶,۶۰۵ ریال
---
---

مغزی سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۲۹۳,۵۳۷ ریال
---
---

مغزی سوپر پایپ

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۴۶۴,۶۶۷ ریال
---
---

مغزی بلند سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 40


۴۲۸,۸۰۶ ریال
---
---

مغزی بلند سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 50


۵۰۶,۵۲۳ ریال
---
---

مغزی بلند سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 60mm


۵۸۴,۳۱۹ ریال
---
---

مغزی بلند سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 70mm


۶۷۳,۷۲۹ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور