021-55600312
 

انواع سه راهی کوپلی پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

16*20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۶۸۹,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

20*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۷۱۵,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

20*16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۹۵۵,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

20*20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۹۵۵,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

25*16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۲۲۶,۱۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

25*16*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۳۴۹,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

25*20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۱۷۷,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

25*20*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۲۳۷,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

32*16*32

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۹۸۷,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

32*20*32

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۲,۱۳۵,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

32*25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۸۶۸,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی روپیچ کوپلی نیوپایپ

16*16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۸۷۱,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی کوپلی

16*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۷۶۵,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی کوپلی

20*20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۹۳,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی کوپلی

25*25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۴۸۹,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی کوپلی

32*32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۲,۴۹۶,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی180 توپیچ کوپلی نیوپایپ

25*3/4*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی180 توپیچ کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۹۶۲,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی180 توپیچ کوپلی نیوپایپ

25*3/4*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی180 توپیچ کوپلی نیوپایپ -

25*1/2*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۷۰۱,۱۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۷۷۹,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۰۵,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۹۳۳,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۰۵,۲۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور