021-55600312
 

انواع سه راهی کوپلی پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راهی کوپلی

16*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۹۹۵,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی کوپلی

20*20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۴۲۱,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی کوپلی

25*25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۹۱۸,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی کوپلی

32*32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۳,۲۱۴,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

16*20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۸۸۸,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

20*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۸۸۵,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

20*16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۲۳۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

20*20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۲۳۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

25*16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۵۷۸,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

25*16*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۷۳۷,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

25*20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۵۱۶,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

25*20*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۵۹۳,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

32*16*32

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۲,۵۵۹,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

32*20*32

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۲,۷۵۰,۱۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

32*25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۲,۴۰۵,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی روپیچ کوپلی نیوپایپ

16*16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۷۸,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی180 توپیچ کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۲۳۹,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی180 توپیچ کوپلی نیوپایپ -

25*1/2*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی180 توپیچ کوپلی نیوپایپ

25*3/4*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی180 توپیچ کوپلی نیوپایپ

25*3/4*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۱۹۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۱۲,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۲۴۴,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۲۴۴,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۲۰۰,۸۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور