021-55600312
 

انواع سه راهی پرسی پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۹۸۶,۱۶۴ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

20*3/4*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳,۵۹۸,۱۹۹ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

25*1/2*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳,۷۲۹,۴۳۵ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

25*3/4*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

32*1/2*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴,۵۰۳,۰۰۸ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

32*3/4*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴,۶۶۰,۵۱۳ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

40*3/4*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راه پرسی روپیچ کلاسیک سوپرپایپ

32*3/4*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۹۲,۷۲۳ ریال
---
---

سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۹۸۶,۱۶۴ ریال
---
---

سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ

32*3/4*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۹۲,۷۲۳ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۹۵,۴۹۵ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

20*20*16

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱,۰۹۴,۵۷۸ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

16*20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۱۱,۰۸۴ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

20*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۲۵,۶۹۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

20*16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۸۹,۴۵۵ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

20*20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۹۴,۵۷۸ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

20*25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۰۸,۰۶۲ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

20*25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۳۳,۲۴۱ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

25*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۰۰,۲۶۱ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

25*16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۵۹,۳۳۹ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

25*16*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۰۴,۸۰۷ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

25*20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۴۰,۰۴۶ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

25*20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۵۱۶,۹۵۳ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

25*20*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۵۸,۸۷۱ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

25*25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۵۸۵,۲۹۶ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

25**32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۱۸۴,۰۳۳ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

32*16*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۲۹۶,۹۵۷ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

32*20*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۵۰۳,۲۹۴ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

32*25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۱۵۹,۳۹۹ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

32*25*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۴۹۳,۱۵۷ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

32*50*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۴,۴۹۲,۰۹۵ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

40*20*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۱,۵۱۷,۳۷۶ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

40*25*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۱,۵۱۷,۳۷۶ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

40*25*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۱,۱۸۱,۹۸۳ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

40*32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۱,۲۱۳,۸۱۱ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

40*32*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۱,۲۱۳,۸۱۱ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

50*25*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۴,۷۹۴,۳۵۲ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

50*25*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۴,۸۰۸,۵۲۲ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

50*32*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۴,۹۷۷,۰۳۶ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

50*40*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۴,۹۴۹,۶۷۷ ریال
---
---

سه راهی پرسی.سوپرپایپ

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۳۵,۵۴۷ ریال
---
---

سه راهی پرسی.سوپرپایپ

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۹۸,۱۲۸ ریال
---
---

سه راهی پرسی.سوپرپایپ

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۹۹,۸۰۸ ریال
---
---

سه راهی پرسی.سوپرپایپ

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۳۵۸,۴۳۳ ریال
---
---

سه راهی پرسی.سوپرپایپ

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۱,۳۸۱,۴۵۳ ریال
---
---

سه راهی پرسی.سوپرپایپ

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۵,۳۲۵,۲۹۱ ریال
---
---

سه راهی پرسی نیوپایپ

16*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی پرسی نیوپایپ

20*20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۹۴,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی پرسی نیوپایپ

25*25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۲۹,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی پرسی نیوپایپ

32*32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۸۲۶,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی پرسی نیوپایپ

40*40*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶,۹۵۲,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی پرسی نیوپایپ

50*50*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۲,۷۵۲,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی پرسی نیوپایپ

63*63*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۸,۹۱۸,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

20*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۴۵,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

20*16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۸۹,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

20*20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۶۰,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

25*16*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۸۸,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

25*20*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۱۵,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

25*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۷۲,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

25*16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۶۶,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

25*20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۰۵,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

32*16*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۸۷,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

32*16*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۵۵,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

32*20*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۸۶,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

32*20*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

32*25*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۶۲,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

40*20*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵,۹۷۸,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

40*20*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶,۱۴۹,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

40*32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵,۸۹۸,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

40*32*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶,۸۹۹,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

50*25*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸,۰۳۹,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

50*32*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸,۳۵۴,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

50*40*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹,۰۸۸,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

63*25*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۴,۳۰۵,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

63*32*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۴,۹۲۵,۱۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

63*40*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۵,۳۵۱,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ

16*20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۱۱,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۳۴,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۱۰,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ

25*1/2*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۸۵,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ

25*3/4*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۵۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ

32*3/4*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ

40*3/4*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵,۵۰۷,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ

50*1*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷,۴۰۴,۴۰۰ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی توپیچ سوپرپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۳۹,۸۶۰ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی. توپیچ سوپرپایپ

20*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۶۹,۴۶۱ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی. توپیچ سوپرپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۳۷,۱۹۷ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*16*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۰۰,۹۴۲ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*20*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۹۸,۱۷۳ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*25*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۹۵۷,۹۶۴ ریال
---
---

سه راه روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*3/4*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۹۲,۷۲۳ ریال
---
---

سه راه روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۹۶,۳۸۴ ریال
---
---

سه راه پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۳۵,۲۵۲ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۲۶,۴۸۵ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۷۴,۰۷۱ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۰۳,۱۱۲ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۷۴,۰۷۱ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۰۴,۷۱۵ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۴۷,۸۶۴ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور