۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

انواع سه راهی دیواری پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ

16*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۴۸,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ

20*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۴۸,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۰۴,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ-طرح B

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۹۳,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۵۲۱,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۷۳,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۲۲۶,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۲۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ

16*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۱۲,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۲۴۴,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۲۴۴,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۲۰۰,۸۰۰ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۵۲,۴۴۲ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور