021-55600312
 

انواع سه راهی دیواری پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ

16*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۰۶,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ

20*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۰۶,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۵۰,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۹۷,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ-طرح B

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۸۷,۱۰۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۷۷۹,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۴۳۰,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ

16*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۵۸۴,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۷۹۹,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۸۳۳,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۹۵۲,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۰۵,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۹۳۳,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۰۵,۲۰۰ ریال
---
---

زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ - طرح B

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۰ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۵۲,۴۴۲ ریال
---
---

زانو دیواری توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۱۲,۰۹۷ ریال
---
---

زانو دیواری توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۶۵,۰۷۱ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور