021-55600312
 

انواع زانو کوپلی پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو 90 کوپلی -نیوپایپ

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۸۶۳,۷۰۰ ریال
---
---

زانو 90 کوپلی -نیوپایپ

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۹۷۶,۲۰۰ ریال
---
---

زانو 90 کوپلی -نیوپایپ

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۶۷۲,۷۰۰ ریال
---
---

زانو 90 کوپلی -نیوپایپ

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۲,۴۴۷,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 روپیچ کوپلی-نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۷۰۷,۲۰۰ ریال
---
---

زانو 90 روپیچ کوپلی-نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۸۷۶,۴۰۰ ریال
---
---

زانو 90 روپیچ کوپلی-نیوپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۷۷۲,۶۰۰ ریال
---
---

زانو 90 روپیچ کوپلی-نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۸۶,۶۰۰ ریال
---
---

زانو 90 روپیچ کوپلی-نیوپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۱۳۶,۹۰۰ ریال
---
---

زانو 90 روپیچ کوپلی

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۹۷۴,۴۰۰ ریال
---
---

زانو چپقی کوپلی-نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۷۰۲,۸۰۰ ریال
---
---

زانو چپقی کوپلی-نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۷۷۱,۱۰۰ ریال
---
---

زانو چپقی کوپلی

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۹۲۲,۵۰۰ ریال
---
---

زانو چپقی کوپلی

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۵۴۳,۹۰۰ ریال
---
---

زانو چپقی کوپلی

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۱۸۸,۵۰۰ ریال
---
---

زانو چپقی کوپلی

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۹۶۳,۱۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور