۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

انواع زانو پرسی پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو پرسی سوپرپایپ

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۵۰,۷۳۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۲۴,۹۷۴ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۱۵,۶۳۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۹۷,۱۹۲ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

40*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

50*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۸۴۱,۹۵۷ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴,۱۵۳,۱۱۸ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی 45 پرسی سوپرپایپ

40*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی 45 پرسی سوپرپایپ

50*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۰ ریال
---
---

زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۸۱۴,۵۵۷ ریال
---
---

زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۱,۰۲۱,۱۱۲ ریال
---
---

زانو دیواری توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۱۲,۰۹۷ ریال
---
---

زانو دیواری توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۶۵,۰۷۱ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۷۱۲,۰۹۷ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی توپیچ سوپرپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۳۹,۸۶۰ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی. توپیچ سوپرپایپ

20*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۶۹,۴۶۱ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی. توپیچ سوپرپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۳۷,۱۹۷ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۶۷,۸۲۸ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۴۰,۸۱۱ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۱۵,۷۷۱ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۸۰,۳۴۴ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۵۹,۷۱۵ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۵۴,۴۰۴ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۵۲,۲۴۱ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۴۰,۲۴۹ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۳۰,۵۸۰ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۹۹,۳۱۲ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۵۲,۴۴۲ ریال
---
---

زانودیواری پرسی توپیچ کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۹۸,۱۹۲ ریال
---
---

زانو 90 پرسی نیوپایپ

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۶۳,۷۰۰ ریال
---
---

زانو 90 پرسی نیوپایپ

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۷۶,۲۰۰ ریال
---
---

زانو 90 پرسی نیوپایپ

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۷۲,۷۰۰ ریال
---
---

زانو 90 پرسی نیوپایپ

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۵۹۲,۱۰۰ ریال
---
---

زانو 90 پرسی نیوپایپ

40*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶,۷۸۲,۹۰۰ ریال
---
---

زانو 90 پرسی نیوپایپ

50*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۰,۰۹۲,۹۰۰ ریال
---
---

زانو 90 پرسی نیوپایپ

63*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۹,۲۲۹,۴۰۰ ریال
---
---

زانویی 90روپیچ پرسی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۸۶,۷۰۰ ریال
---
---

زانویی 90روپیچ پرسی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۶۱,۵۰۰ ریال
---
---

زانویی 90روپیچ پرسی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۰۹,۲۰۰ ریال
---
---

زانویی 90روپیچ پرسی نیوپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۵۲۸,۲۰۰ ریال
---
---

زانویی 90روپیچ پرسی نیوپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

زانویی چپقی پرسی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی چپقی پرسی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی چپقی پرسی نیوپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی چپقی پرسی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی چپقی پرسی نیوپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی چپقی پرسی نیوپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی چپقی پرسی نیوپایپ

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی چپقی پرسی نیوپایپ

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ - طرح B

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور