021-55600312
 

انواع زانو صفحه دار پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو دیواری صفحه دار توپیچ - اتصالات روکارمهره ماسوره ای

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار روپیچ - اتصالات روکارمهره ماسوره ای

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

زانو سه راه 90 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ - اتصالات روکارمهره ماسوره ای

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

زانو سه راه 90 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ - اتصالات روکارمهره ماسوره ای

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

زانو سه راه 180 درجه صفحه دارتوپیچ سوپرپایپ - اتصالات روکارمهره ماسوره ای

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

زانو سه راه 180 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ - اتصالات روکارمهره ماسوره ای

16*16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

زانو سه راه 180 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ - اتصالات روکارمهره ماسوره ای

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

زانو سه راه 180 درجه صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ - اتصالات روکارپرسی

16*16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

زانو سه راه 90 درجه صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ - اتصالات روکارپرسی

16*16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

زانو سه راه 90 درجه صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ - اتصالات روکارپرسی

16*16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

زانویی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی صفحه دار روپیچ پرسی نیوپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی صفحه دار روپیچ پرسی نیوپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور