021-55600312
 

انواع تبدیل

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

75*50

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۱۳۰,۹۰۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

90*63

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۱۷۴,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

110*50

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۲۳۳,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

110*63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۲۲۸,۹۰۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

110*90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۲۶۱,۲۰۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

125*90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۲۹۳,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

125*110

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۳۳۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

160*110

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۵۳۲,۶۰۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

160*125

واحد: عدد | ضخامت: 3.9mm


۵۴۳,۸۰۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

200*160

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۱,۰۶۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

63*40

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۷۶,۶۰۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

63*50

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۹۸,۲۰۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

90*50

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۱۰۰,۶۰۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

63*90

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۱۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

110*50

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۱۷۴,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

110*63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۱۹۶,۱۰۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

110*75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۲۱۷,۹۰۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

125*110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۲۲۲,۷۰۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

160*110

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۳۲۷,۴۰۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

160*125

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور