021-55600312
 

انواع بوشن و رابط پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۱۲,۲۳۸ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۱۰,۸۸۳ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

20*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۲۵,۴۰۸ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۷۱,۹۲۳ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۹۶,۶۸۱ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

1"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۱۶,۶۴۳ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۵۸,۷۱۷ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۲۷,۲۱۴ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1/2"*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۱۵,۴۶۱ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1/2"*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۸۵,۴۳۹ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۸۶,۷۶۲ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۲۶,۴۵۳ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۶۶,۶۲۷ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1"*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۰۰,۷۵۹ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/4"*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۸۰,۱۸۸ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/4"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶,۰۴۱,۶۵۲ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/2"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶,۲۵۶,۸۱۸ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/2"*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷,۵۱۳,۱۵۲ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۷۰۸,۶۰۹ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۷۸۶,۱۰۸ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۱,۲۹۰,۳۴۲ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۱,۷۵۳,۳۷۴ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

50*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۵۰,۰۱۴ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۶۴,۷۹۱ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۳۸,۹۴۱ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۳۳,۷۸۶ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۴۰,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۵۹,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۸۸,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۶۴,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

40*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳,۶۵۲,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

50*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶,۰۱۱,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

63*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹,۴۷۸,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۴۸,۱۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۸۵,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۱۸,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۹۷,۳۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۲۵,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۱۵۶,۱۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

40*1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴,۷۹۴,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

50*1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵,۹۳۶,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۰,۰۸۸,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۶۶,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

25*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۹۹,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۸۷,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۴۹,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۲۶,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۹۲۸,۳۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴,۷۵۷,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵,۹۴۳,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹,۳۷۶,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۵۱۶,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۶۷۶,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۳۷,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۵۸۴,۹۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۳۷۴,۰۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۴۵۱,۶۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۵۵۵,۴۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۶۲۸,۶۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۱۷۲,۸۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۳۴۸,۴۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۴۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

25*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۶۵۸,۳۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۶۸۴,۲۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۵۴۱,۲۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن سوپرپایپ

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

بوشن سوپرپایپ

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

رابط تو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

1/2

واحد: عدد


۸۶۶,۰۰۵ ریال
---
---

رابط رو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد


۸۶۰,۷۷۳ ریال
---
---

رابط رو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد


۹۴۴,۹۲۱ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۶۷۱,۰۰۴ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۷۱,۹۷۷ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۸۹۸,۵۹۶ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار کلاسیک سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۰۳,۹۲۲ ریال
---
---

زانویی سوپر والو T2سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۹۴۰,۵۶۱ ریال
---
---

زانویی سوپر والو T2سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۱,۰۰۴,۱۰۸ ریال
---
---

سه راه سوپر والو T2سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۱,۲۵۷,۶۴۲ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور