021-55600312
 

انواع بوشن و رابط پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

20*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

1"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

50* 2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1/2"*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1/2"*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1"*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/4"*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/4"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/2"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/2"*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

50*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

40*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

50*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

63*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

40*1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

50*1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

25*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ کوپلی

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

25*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ کوپلی

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

بوشن سوپرپایپ

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

بوشن سوپرپایپ

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

رابط تو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

1/2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رابط رو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رابط رو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور