021-55600312
 

انواع بست لوله پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بست لوله نیوپایپ

16 mm


۴,۵۰۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

20 mm


۵,۰۰۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

25 mm


۵,۶۰۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

32 mm


۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

16mm


۷,۹۰۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

20mm


۸,۰۰۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

25mm


۸,۹۰۰ ریال
---
---

بست خاردار لوله نیوپایپ

16mm


۱,۶۰۰ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس اکسترا -سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۱۳۱,۸۹۰ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس اکسترا -سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۱۳۴,۰۷۰ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس اکسترا -سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۱۴۶,۰۶۰ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس اکسترا -سوپر پایپ

32

واحد: عدد


۱۵۴,۴۵۳ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس اکسترا -سوپر پایپ

40

واحد: عدد


۶۶۵,۱۱۸ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس اکسترا-سوپر پایپ

50

واحد: عدد


۴۳۰,۲۲۳ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس اکسترا -سوپر پایپ

100

واحد: عدد


۴۸۴,۸۳۲ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس اکسترا -سوپر پایپ

125

واحد: عدد


۴۸۴,۸۳۲ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس اکسترا -سوپر پایپ

125

واحد: عدد


۴۸۴,۸۳۲ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس اکسترا -سوپر پایپ

160

واحد: عدد


۹۴۷,۲۱۰ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس اکسترا -سوپر پایپ

200

واحد: عدد


۱,۰۲۵,۹۰۸ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس -سوپر پایپ

75

واحد: عدد


۲۷۱,۳۰۱ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس -سوپر پایپ

90

واحد: عدد


۲۹۶,۰۴۴ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس -سوپر پایپ

110

واحد: عدد


۳۳۳,۲۱۳ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس -سوپر پایپ

125

واحد: عدد


۴۵۶,۰۵۶ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس -سوپر پایپ

160

واحد: عدد


۵۶۲,۳۳۱ ریال
---
---

بست دوپایه فیکس -سوپر پایپ

40

واحد: عدد


۴۵,۳۴۴ ریال
---
---

بست دوپایه فیکس -سوپر پایپ

50

واحد: عدد


۵۹,۰۷۸ ریال
---
---

بست دوپایه فیکس -سوپر پایپ

63

واحد: عدد


۶۳,۳۲۹ ریال
---
---

بست دوپایه فیکس -سوپر پایپ

75

واحد: عدد


۱۱۱,۱۸۰ ریال
---
---

بست دوپایه فیکس -سوپر پایپ

90

واحد: عدد


۱۱۶,۴۱۲ ریال
---
---

بست دوپایه فیکس -سوپر پایپ

110

واحد: عدد


۱۸۶,۰۶۳ ریال
---
---

بست دوپایه فیکس -سوپر پایپ

125

واحد: عدد


۲۳۳,۲۶۰ ریال
---
---

بست دوپایه فیکس -سوپر پایپ

160

واحد: عدد


۴۷۰,۳۳۵ ریال
---
---

بست دوپایه سوپر فیکس -سوپر پایپ

160

واحد: عدد


۴۷۰,۳۳۵ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس

16

واحد: عدد


۸۹,۵۹۸ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس

20

واحد: عدد


۹۲,۷۵۹ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس

25

واحد: عدد


۱۰۳,۵۵۰ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس

32

واحد: عدد


۱۰۹,۵۴۵ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس

50

واحد: عدد


۱۲۵,۲۴۱ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس

200

واحد: عدد


۶۸۸,۵۵۳ ریال
---
---

بست روکش دار سوپر فیکس اکسترا -سوپر پایپ

90

واحد: عدد


۴۳۰,۲۲۳ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار

16

واحد: عدد


۸,۸۲۹ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار

20

واحد: عدد


۸,۸۲۹ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار

25

واحد: عدد


۸,۸۲۹ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار

32

واحد: عدد


۱۴,۴۹۷ ریال
---
---

بست U زانو دیواری

0

واحد: عدد


۲۱,۲۵۵ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار

واحد: عدد | سایز: 20


۰ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار

واحد: عدد | سایز: 16


۰ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار

واحد: عدد | سایز: 25


۰ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار

واحد: عدد | سایز: 32


۰ ریال
---
---

بست U زانو دیواری یدکی سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بست عایق سوپر پایپ

واحد: عدد


۱۸,۸۵۷ ریال
---
---

بست خاردار -سوپر پایپ

واحد: عدد


۶,۸۶۷ ریال
---
---

بست ریلی -سوپر پایپ

واحد: متر


۲۱۶,۲۵۶ ریال
---
---

بست کمربندی 20 سانتی متری -سوپر پایپ m10

20

واحد: عدد | طول: 100cm


۱۴۹,۹۹۳ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور