۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

انواع اتصالات RS

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -25

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۶,۱۱۸,۰۶۱ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -32

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۶,۲۷۲,۲۹۶ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -40

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۰ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -50

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۰ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -63

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۷,۸۷۵,۹۰۴ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -75

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۱۲,۳۳۸,۵۸۲ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -90

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۲۲,۰۸۶,۶۷۰ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3 -110

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۲۶,۲۵۱,۷۷۸ ریال
---
---

رابط توپیچ RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -1"

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۵,۸۹۳,۶۳۰ ریال
---
---

رابط توپیچ RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -2"

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۶,۲۹۱,۶۹۸ ریال
---
---

رابط توپیچ RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -2 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۱۴,۷۷۲,۸۷۹ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3 -3"

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۹,۰۶۸,۲۵۵ ریال
---
---

رابط روپیچ RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -2 "

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۷,۲۷۰,۶۲۷ ریال
---
---

رابط روپیچ RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -2 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۱۲,۶۸۴,۸۷۵ ریال
---
---

رابط روپیچ RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3 -3 "

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۹,۸۰۶,۷۳۰ ریال
---
---

رابط فلنچی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 *65

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۰ ریال
---
---

رابط فلنچی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3 *80

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۵۰,۵۸۹,۷۳۴ ریال
---
---

رابط فلنچی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3 *100

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۵۵,۴۵۶,۸۰۲ ریال
---
---

بوشن شیفت RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3 *130mm

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۱۴,۱۹۹,۵۳۹ ریال
---
---

بوشن شیفت RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3 *210mm

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۳۱,۷۶۱,۰۷۶ ریال
---
---

بوشن شیفت RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 *5mm

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۷,۶۷۸,۰۶۹ ریال
---
---

بوشن شیفت RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 *5mm

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۱۱,۶۰۸,۷۱۸ ریال
---
---

بوشن RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۶,۳۴۹,۷۹۵ ریال
---
---

بوشن RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۱۳,۲۷۲,۳۸۵ ریال
---
---

سه راهی سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۱۱,۰۵۷,۶۱۴ ریال
---
---

سه راهی سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۲۵,۰۲۷,۷۰۸ ریال
---
---

زانویی سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۸,۸۰۳,۸۲۱ ریال
---
---

زانویی سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۱۶,۵۴۹,۶۸۸ ریال
---
---

زانویی 45 درجه سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۹,۷۸۲,۲۰۵ ریال
---
---

زانویی 45 درجه سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۱۹,۷۹۷,۹۹۷ ریال
---
---

تبدیل RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3 * RS-2

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور