021-55600312
 

شیرانشعاب

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر انشعاب پلی رود

16"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر انشعاب پلی رود

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر انشعاب پلی رود

1/2"*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر انشعاب پلی رود

تیپ *1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر انشعاب پلی رود

تیپ *16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر انشعاب پلی رود

بست ابندایی*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر انشعاب پلی رود

بست ابندایی*1/2

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر انشعاب پلی رود

بست ابندایی*تیپ

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر انشعاب پلی رود

تیپ *تیپ

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر انشعاب پلی رود

5/8"*16"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر انشعاب پلی رود

تیپ *5/8

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر انشعاب پلی رود

1/2"*5/8"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سه راهی پلی رود

تیپ*1/2*تیپ

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سه راهی پلی رود

16*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سه راهی پلی رود

16*1/2"*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سه راهی پلی رود

16*5/8"*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سه راهی پلی رود

تیپ*5/8"*تیپ

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر رابط پیچی پلی ران

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۸,۱۱۰ ریال
---
---

شیر انشعاب پیچی پلی ران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۳,۴۳۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور