021-55600312
 

اتصال پیچی ماده

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

اتصال ماده پیچی پلی رود

20*1/2"

واحد: عدد


۷۴,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

25*1/2"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

25*3/4"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

25*1"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

32*1/2"

واحد: عدد


۱۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

32*3/4"

واحد: عدد


۱۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

32*1"

واحد: عدد


۱۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

40*1 1/4"

واحد: عدد


۲۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

50*1 1/2"

واحد: عدد


۳۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

50*2"

واحد: عدد


۳۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

63*1.1/4"

واحد: عدد


۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

63*1.1/2"

واحد: عدد


۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد


۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

75*2"

واحد: عدد


۸۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد


۸۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

90*1/2"

واحد: عدد


۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

90*2.1/2"

واحد: عدد


۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد


۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

110*3"

واحد: عدد


۱,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد


۱,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

125*4"

واحد: عدد


۲,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

125*5"

واحد: عدد


۲,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی ران

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۱,۴۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی ران

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۰۴,۵۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی ران

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۴۴,۱۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی ران

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۶۵,۱۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی ران

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۵۳,۴۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی ران

63*2

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۰۰,۲۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی ران

75*2

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۵۸,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی ران

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۵۸,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی ران

90*3

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۱۷۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی ران

110*4

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۹۸۶,۷۵۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی ران

125*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۲۷۲,۵۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی ران

125*5"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۲۷۲,۵۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور