۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

اتصال فلنجدار

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۷۶۷,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۳۲۳,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۷۷,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

90*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۳۰۳,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۸۵۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

125*5"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵,۸۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلیران

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلیران

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۳۰۰,۱۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلیران

90*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۲۹۷,۸۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلیران

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۰۰,۵۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلیران

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۸۰۰,۱۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلیران

125*5"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶,۴۷۳,۵۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور