021-55600312
 

اتصالات گالوانیزه چینی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل گالوانیزه چین

3/4"*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

1"*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

1"*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

1.1/4"*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

1.1/4"*3/4


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

1.1/4"*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

1.1/2"*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

1.1/2"*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

1.1/2"*1


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

1.1/2"*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

2*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

2*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

2*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

2*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

2*1.1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2"*1/2


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2"*3/4


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2"*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2"*1.1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2*2


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

3*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

3*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

3*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

3*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

3*1.1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

3*2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

3*2.1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

4*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

4*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

4*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

4*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

4*1.1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

4*2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه چین

4*3"


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/4"*1/2"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/4"*3/4

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/4"*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/2"*1

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2*1/2"

واحد: عدد | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2*1.1/4"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2*1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2"*1/2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2"*3/4

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2"*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2*1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2*2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

4*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

4*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

4*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

4*1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

4*1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

4*2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

4*3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور