021-55600312
 

اتصالات گالوانیزه چینی

واحد
جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور