021-55600312
 

اتصالات گالوانیزه مک چین

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۱۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۵۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

6"

واحد: عدد


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۲۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1"*1/2"

واحد: عدد


۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1"*3/4"

واحد: عدد


۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"*3/4

واحد: عدد


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"*1"

واحد: عدد


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"*1

واحد: عدد


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*1/2"

واحد: عدد


۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*3/4"

واحد: عدد


۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*1"

واحد: عدد


۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*1.1/4"

واحد: عدد


۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*1.1/2"

واحد: عدد


۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"*1/2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"*3/4

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"*1"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2*1.1/4"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2*2

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*1"

واحد: عدد


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*1.1/4"

واحد: عدد


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*1.1/2"

واحد: عدد


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*2"

واحد: عدد


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*2.1/2"

واحد: عدد


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*1.1/4"

واحد: عدد


۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*1.1/2"

واحد: عدد


۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*2"

واحد: عدد


۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*3"


۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"*1/2"


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1"*1/2"


۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1"*3/4"


۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"*1/2"


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"*3/4


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"*1"


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"*1/2"


۲۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"*3/4"


۲۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"*1


۲۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"*1.1/4"


۲۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*1/2"


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*3/4"


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*1"


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*1.1/4"


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2*1.1/2"


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"*1/2


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"*3/4


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"*1.1/2"


۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2*2


۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*1"


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*1.1/2"


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*2"


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

3*2.1/2"


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*1.1/2"


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*2"


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

4*3"


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه تبدیلی مک (MECH) چین

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۱۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۵۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

5"


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۱۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۲۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور