021-55600312
 

اتصالات گالوانیزه مک چین

واحد
جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۵ %
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه تبدیلی مک (MECH) چین

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

6"


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2'

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

1'

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

۳/۴"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

۱"*۳/۴"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین

۱.۱/۲"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

۱"*۱/۲"


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

۱"*۳/۴"


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: تعریف نشده


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور