021-55600312
 

اتصالات گالوانیزه جورج فیشر

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3/4"*1/2"


۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"*1/2"


۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"*3/4"


۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"*1/2"


۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"*3/4


۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"*1"


۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*1/2"


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*3/4"


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*1


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*1.1/4"


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1/2"


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*3/4"


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1"


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1.1/4"


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1.1/2"


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*1/2


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*3/4


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*1"


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2*1.1/4"


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*1.1/2"


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2*2


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1"


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1.1/4"


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1.1/2"


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*2"


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*2.1/2"


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*2"


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*2.1/2"


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*3"


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1/2"

واحد: عدد


۱۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3/4"

واحد: عدد


۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"*1/2"

واحد: عدد


۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"*3/4"

واحد: عدد


۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"*3/4

واحد: عدد


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"*1"

واحد: عدد


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*1

واحد: عدد


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1/2"

واحد: عدد


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*3/4"

واحد: عدد


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1"

واحد: عدد


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1.1/4"

واحد: عدد


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1.1/2"

واحد: عدد


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*1/2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*3/4

واحد: عدد


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*1"

واحد: عدد


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2*1.1/4"

واحد: عدد


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2*2

واحد: عدد


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1/2"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*3/4"

واحد: عدد


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1"

واحد: عدد


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1.1/4"

واحد: عدد


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1.1/2"

واحد: عدد


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*2"


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*2.1/2"


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*1/2"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*3/4"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*1"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*1.1/4"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*2"


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*2.1/2"


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*3"


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"

واحد: عدد


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"

واحد: عدد


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"

واحد: عدد


۶۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2"

واحد: عدد


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3"

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4"


۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1/2"

واحد: عدد


۱۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3/4"

واحد: عدد


۲۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"

واحد: عدد


۳۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"

واحد: عدد


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"

واحد: عدد


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3"

واحد: عدد


۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4"

واحد: عدد


۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

5"


۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1/2"

واحد: عدد


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3/4"

واحد: عدد


۲۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"

واحد: عدد


۳۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"

واحد: عدد


۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"

واحد: عدد


۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2"

واحد: عدد


۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3"

واحد: عدد


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور