021-55600312
 

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۲۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

1"

واحد: عدد


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"

واحد: عدد


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

3"

واحد: عدد


۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

4"

واحد: عدد


۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

5"

واحد: عدد


۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

6"

واحد: عدد


۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۲۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"*1/2"

واحد: عدد


۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"*3/4"

واحد: عدد


۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"*3/4

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"*1"

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*1

واحد: عدد


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1/2"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*3/4"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1.1/4"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1.1/2"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*1/2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*3/4

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*1"

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2*1.1/4"

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2*2

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1.1/4"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1.1/2"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*2"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*2.1/2"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*2"

واحد: عدد


۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*2.1/2"

واحد: عدد


۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*3"

واحد: عدد


۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"*1/2"


۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"*1/2"


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"*3/4"


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"*1/2"


۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"*3/4


۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"*1"


۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*1/2"


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*3/4"


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*1


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*1.1/4"


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1/2"


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*3/4"


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1"


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1.1/4"


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1.1/2"


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*1/2


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*3/4


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*1"


۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2*1.1/4"


۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*1.1/2"


۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2*2


۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1.1/2"


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*2"


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*2.1/2"


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*2"


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*2.1/2"


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*3"


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

5"*4"


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

۳/۴"*۱/۲"

واحد: عدد


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۲۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

1"

واحد: عدد


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"

واحد: عدد


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2:

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

3"

واحد: عدد


۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

4"

واحد: عدد


۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۲۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"

واحد: عدد


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"

واحد: عدد


۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"

واحد: عدد


۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3"

واحد: عدد


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور