021-55600312
 

اتصالات مانیسمان بنکن رده 40

واحد
رده
جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

1/2"


۷۷,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

3/4"


۱۱۵,۵۰۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

1"


۱۴۸,۵۰۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

1.1/4"


۲۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

1.1/2"


۴۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

2"


۶۳۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

2.1/2"


۴۶,۲۰۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

3"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

4"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

5"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

6"


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

8"


۱,۸۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

10"


۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

12"


۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

14"


۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

16"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

18"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

20"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

22"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان 45 درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

24"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

1/2"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

3/4"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

1"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

1.1/4"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

1.1/2"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

2"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

2.1/2"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

3"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

4"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

5"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

6"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

8"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

10"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

12"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

14"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

16"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

18"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

20"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

22"


۰ ریال
---
---

زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰ بنکن(Benkan)

24"


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

3/4"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

1"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

2"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

2.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

3"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

4"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

5"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

6"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

8"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

10"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

12'

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

14"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

16"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

18"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

20"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

22"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

کپ مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

24"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

بوشن جوشی بدون درز رده 40

1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

بوشن جوشی بدون درز رده 40

3/4"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

بوشن جوشی بدون درز رده 40

1"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

بوشن جوشی بدون درز رده 40

1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

بوشن جوشی بدون درز رده 40

1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

بوشن جوشی بدون درز رده 40

2"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

بوشن جوشی بدون درز رده 40

2.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

بوشن جوشی بدون درز رده 40

3"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---

بوشن جوشی بدون درز رده 40

4"

واحد: عدد | رده: 40


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور