021-55600312
 

اتصالات مانیسمان ایران اتصال

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1"*1/2"

واحد: عدد


۷۱,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۵۱,۷۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1"*3/4"

واحد: عدد


۷۱,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/4"*3/4

واحد: عدد


۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/4"*1"

واحد: عدد


۹۳,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۴۸,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۴۸,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/2"*1

واحد: عدد


۱۱۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۱۱۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2*1/2"

واحد: عدد


۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2*3/4"

واحد: عدد


۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2*1"

واحد: عدد


۱۹۳,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2*1.1/4"

واحد: عدد


۱۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2*1.1/2"

واحد: عدد


۱۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2.1/2"*1/2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2.1/2"*3/4

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2.1/2"*1"

واحد: عدد


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2.1/2*1.1/4"

واحد: عدد


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد


۳۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*1"

واحد: عدد


۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*1.1/4"

واحد: عدد


۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*1.1/2"

واحد: عدد


۳۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*2"

واحد: عدد


۳۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

3*2.1/2"

واحد: عدد


۳۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

2.1/2"*2"

واحد: عدد


۳۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

4*2"

واحد: عدد


۸۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

4*2.1/2"

واحد: عدد


۷۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

4*1.1/4"

واحد: عدد


۸۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

4*1.1/2"

واحد: عدد


۸۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

4*3"

واحد: عدد


۷۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*2.1/2"

واحد: عدد


۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*3"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

5*4"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

6*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

8"*4"

واحد: عدد


۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

8"*5"

واحد: عدد


۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

8"*6"

واحد: عدد


۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

6*2.1/2"

واحد: عدد


۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

6*3"

واحد: عدد


۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

6*4"

واحد: عدد


۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

6*5"

واحد: عدد


۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

10"*8"

واحد: عدد


۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

10"*6"

واحد: عدد


۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

12"*10"

واحد: عدد


۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل مانسمان ایران اتصال

12"*8"

واحد: عدد


۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

1/2"


۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

3/4"


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

1"


۱۰۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

1.1/4"


۱۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

1.1/2"


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

2"


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

2.1/2"


۵۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

3"


۷۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

4"


۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

5"


۳,۰۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

6"


۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

8"


۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

10"


۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

12"


۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

14"


۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

16"


۵۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

18"


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

20"


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

22"


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

24"


۰ ریال
---
---

کپ سنگین ایران اتصال

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کپ سنگین ایران اتصال

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کپ سنگین ایران اتصال

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کپ سنگین ایران اتصال

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کپ سنگین ایران اتصال

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کپ سنگین ایران اتصال

2"

واحد: عدد


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سنگین ایران اتصال

2.1/2"

واحد: عدد


۱۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سنگین ایران اتصال

3"

واحد: عدد


۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سنگین ایران اتصال

4"

واحد: عدد


۲۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سنگین ایران اتصال

5"

واحد: عدد


۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سنگین ایران اتصال

6"

واحد: عدد


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سبک ایران اتصال

10'

واحد: عدد


۹۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سنگین ایران اتصال

12"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سبک ایران اتصال

1/2"

واحد: عدد


۸,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سبک ایران اتصال

3/4"

واحد: عدد


۹,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سبک ایران اتصال

1"

واحد: عدد


۹,۵۰۰ ریال
---
---

کپ سبک ایران اتصال

1.1/4"

واحد: عدد


۱۵,۵۰۰ ریال
---
---

کپ سبک ایران اتصال

1.1/2"

واحد: عدد


۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سبک ایران اتصال

2"

واحد: عدد


۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سبک ایران اتصال

2.1/2"

واحد: عدد


۵۳,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سبک ایران اتصال

3"

واحد: عدد


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سبک ایران اتصال

4"

واحد: عدد


۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سبک ایران اتصال

5"

واحد: عدد


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سبک ایران اتصال

6"

واحد: عدد


۳۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

کپ سنگین ایران اتصال

8"

واحد: عدد


۹۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانسمان ایران اتصال

1/2"

واحد: عدد


۸۲,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه مانسمان ایران اتصال

3/4"

واحد: عدد


۱۱۵,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه مانسمان ایران اتصال

1"

واحد: عدد


۱۸۲,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور