۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

اتصالات درزدار ایران اتصال

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل درزدار ایران اتصال

3/4"*1/2"


۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1"*1/2"


۴۳,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1"*3/4"


۴۳,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/4"*1/2"


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/4"*3/4


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/4"*1"


۵۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1/2"


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/2"*3/4"


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1.1/4"


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2*1/2"


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2*3/4"


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2*1"


۱۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2*1.1/4"


۱۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2*1.1/2"


۱۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2.1/2"*3/4


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2.1/2"*1"


۲۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2.1/2*1.1/4"


۲۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2.1/2"*1.1/2"


۱۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

2.1/2*2


۱۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*1"


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*1.1/4"


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*1.1/2"


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*2"


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

3*2.1/2"


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4*1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4*3/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4*1.1/4"


۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4*1.1/2"


۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4*2"


۳۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4"*2.1/2"


۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

4*3"


۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*1.1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*2.1/2"


۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*3"


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

5*4"


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*1"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*1.1/4"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*1.1/2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*2.1/2"


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*3"


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*4"


۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

6*5"


۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

8*2"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

8*3"


۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

8"*4"


۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

8*5


۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

8*6"


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

10"*6"

واحد: عدد


۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

10"*8"

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

12"*8"

واحد: عدد


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

12"*10"

واحد: عدد


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

1.1/4"

واحد: عدد


۹۴,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

1.1/2"

واحد: عدد


۱۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

2"

واحد: عدد


۱۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

2.1/2

واحد: عدد


۳۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

3"

واحد: عدد


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

4"

واحد: عدد


۷۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

5"

واحد: عدد


۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

6"

واحد: عدد


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

8"

واحد: عدد


۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

10"

واحد: عدد


۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

12"


۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

14"

واحد: عدد


۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

16"

واحد: عدد


۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

1/2"

واحد: عدد


۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

3/4"

واحد: عدد


۵۳,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

1"

واحد: عدد


۶۲,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

1.1/4"

واحد: عدد


۱۱۷,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

1.1/2

واحد: عدد


۱۵۴,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

2"

واحد: عدد


۲۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

2.1/2

واحد: عدد


۳۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

3"

واحد: عدد


۵۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

4"

واحد: عدد


۸۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

5"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

6"

واحد: عدد


۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

8"

واحد: عدد


۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

10"

واحد: عدد


۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

12"

واحد: عدد


۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

14"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

16"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1"*3/4"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/4"*1"

واحد: عدد


۱۸,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1"

واحد: عدد


۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور